XXX Sesja Rady Gminy Jedlińsk [SKRÓT]

Podczas sesji 25 maja radni m.in. przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Jedlińsk Kamilowi Dziewierzowi. Nie zgodzili się jednak na podwyżkę cen za śmieci, gdyż ich wątpliwości wzbudziły na przykład warunki przetargu na odbiór odpadów. Radna Nowakowska podnosiła kwestię zawyżenia ilości odpadów, jaka została wpisana do przetargu. Ostatecznie za podwyżką opłat za śmieci głosowali radni Kurek, Rędzia, Langierowicz i Wójcik, przeciwko byli radni Nowakowska, Krzak, Dobosz, Żurowska, Makulski i Lipiński, a od głosu wstrzymali się radni Drewnowski i Ofiara.

Duże emocje wywołały zmiany w budżecie na 2017 rok – radny Lipiński zwracał uwagę, że koszty niektórych inwestycji wzrosły nawet o 200 procent. Ostatecznie zmiany w budżecie przyjęto głosami radnych Żurowskiej, Dobosza, Krzaka, Kurka, Rędzi, Langierowicza i Wójcika przy sprzeciwie radnego Lipińskiego. Od głosu wstrzymali się radni Makulski, Nowakowska, Drewnowski i Ofiara.

W sprawach różnych m.in. nawiązano do incydentu, jaki miał miejsce podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. Mieszkaniec gminy Jedlińsk, Karol Michalec, został wyproszony z sali obrad przez przewodniczącego komisji Roberta Rędzię. Podczas sesji pytał, jaka podstawą prawną kierował się radny, wypraszając mieszkańca.

Poniżej znajduje się materiał filmowy z sesji. Poruszane kwestie zostały ujęte w układzie tematycznym. Aby zachować ciągłość logiczną, odpowiedzi wójta na pytania radnych umieściliśmy bezpośrednio po wypowiedziach radnych. Pod filmem znajduje się wykaz omawianych zagadnień wraz z oznaczeniem momentu, w którym temat pojawia się w materiale.

11 s: Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Społecznej.

5 min 28 s: Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki i Środowiska.

10 min 11 s: Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów.

15 min 11 s: Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.

26 min 37 s: Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.

33 min 58 s: Spór pomiędzy radnymi powiatowymi Teodozji Bień i Mariana Wikło. Do wypowiedzi radnej odnieśli się także Marcin Drewnowski, Dariusz Lipiński i Zbigniew Dobosz.

48 min 59 s: Radny Lipiński i radna Nowakowska pytają wójta o przetarg na zagospodarowanie terenu wokół terenu przy szkole w Starych Zawadach, w tym o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci.

54 min 42 s: Radny Kurek zwraca uwagę na problemy przy budowie obwodnicy zachodniej Radomia oraz prosi radnych powiatowych o interwencje w sprawie prawidłowego oznakowania dróg powiatowych.

55 min 56 s: Radna Żurowska pyta o wydatki i dochody budżetowe, termin spotkania z mieszkańcami w Jedlance, budowę kanalizacji w Kępinach, wymianę płyt azbestowych, stację w Bartodziejach, zatrudnienie pracownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i prosi o uporządkowanie krzaków na tzw. Kasztankach.

1 godz. 10 min 57 s: Radny Dobosz prosi o wycinkę w Ludwikowie i pyta wójta o telewizję finansowaną z gminnych pieniędzy.

1 godz. 12 min 57 s: Prośby i wątpliwości radnych Kurka, Wójcika odnośnie wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury.

1 godz. 27 min 17 s: Prośba radnego Wójcika o wprowadzenie ograniczenia tonażowego dla pojazdów na ulicy w Klwatce Szlacheckiej.

1 godz. 23 min 25 s: Prośba radnej Ofiary o kontakt wójta z rejonem energetycznym w związku z zanikami prądu w Bierwcach oraz o uporządkowanie rowów gminnych.

1 godz. 29 min 40 s: Radny Makulski pyta o obecność posłów PIS na otwarciu inwestycji w Ludwikowie i czy gmina będzie miała z tego jakieś korzyści finansowe.

1 godz. 31 min: Radna Nowakowska pyta, czy Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku występował o dofinansowanie na programy profilaktyczne, prosi o publikację rejestru umów i przebudowę dojścia do przystanku w Wielogórze. Pyta też, dlaczego wójt nie podaje informacji, że gmina nie otrzymała dofinansowania do OZE. Prosi również o pomoc dla pogorzelca z Wielogóry. Radna zwraca uwagę na długi przepływ informacji między Sekretariatem Urzędu Gminy a Biurem Rady. Mówi także o tym, że brakowało współpracy ze strony wójta w sprawie ustalenia składu komisji do konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.

1 godz. 42 min 38 s: Radny Drewnowski prosi o kruszywo do Wierzchowin, poprawienie oznakowania dróg i oświetlenie w Bożej Woli.

1 godz. 45 min 6 s: Przyjęcie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2016 rok.

2 godz. 6 min 28 s: Udzielenie wójtowi absolutorium za 2016 rok.

2 godz. 8 min 24 s: Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 biblioteki, centrum kultury i zakładów opieki zdrowotnej.

2 godz. 11 min 34 s: Dyskusja i odrzucenie uchwały o podwyżce opłat za odbiór śmieci.

2 godz. 34 min 35 s: Dyskusja nad zmianami w budżecie gminy na 2017 rok i przyjęcie uchwały.

3 godz. 19 min 53 s: Radny Makulski prosi o uporządkowanie terenu wokół „targowicy” i wycinkę krzewów.

3 godz. 20 min 49 s: Mieszkaniec gminy Karol Michalec pyta radnego Rędzię o podstawę prawną, którą radny kierował się, wypraszając mieszkańca z posiedzenia komisji, mówi o możliwości uzyskania niższej ceny w przetargu za odbiór śmieci.

3 godz. 23 min 58 s: Mieszkanka Mokrosęka Agnieszka Ofiara pyta zasady, na jakich jest sprzątana trawa przy świetlicy w Mokrosęku.

3 godz. 27 min 23 s: Sołtys Dryja prosi o poprawę ulicy Radosnej w Wielogórze.

Facebook: Czy radni zostali oszukani w sprawie budżetu? Kto głosował za podwyżką cen śmieci? Czy plac zabaw przy szkole w Zawadach będzie bezpieczny dla dzieci? Czy można wyprosić mieszkańca z obrad komisji? – na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w materiale z sesji Rady Gminy Jedlińsk.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *